پیدا

تو هم..

درخواست حذف اطلاعات

تو هم خوب فهمیدی که حال من پرسیدن ندارد وقتی از من دوری "مس"