پیدا

به هوای

درخواست حذف اطلاعات

به هوای گل لبت خواستم پروانه شوم ز عطش دیدارت آب شدم چون شمع "مس"