پیدا

غمت

درخواست حذف اطلاعات

غمت چون مار آبی گرفته گلویم گرنه ز ش تن بغض ما کشتی نوح هنوز بر آب است "مس"