پیدا

دعای باران

درخواست حذف اطلاعات

در این شهر سالهاست مردم دعای باران نمی کنند همه می دانند خدا دل نازکتر از آن است حال مرا ببیند و بغضش نشکند "مس"