پیدا

اگر باران نبود

درخواست حذف اطلاعات

این روزها فراقت داشت مرا رسوا می کرد اگر باران نبود! "مس"