پیدا

اجبار!!!

درخواست حذف اطلاعات

تنها اجباری که در این زندگی قابل درک است اجبار انسان در پای عشق ماندن است و نه چیزی دیگر.. "مس"