پیدا

خیال بافی

درخواست حذف اطلاعات

سر ز رشته زلف یار دارد خیال بافی های من شاید عمر که بسر نرسد کار من "مس"